Skip to content

ไม่ว่าคุณสามารถใส่รากฟันเทียมในขณะที่เลี้ยงลูกด้วยนม

จ่ายเท่าที่จำเป็น l ความประทับใจของลูกค้า l คุณหมอตอบจริงใจมาก l เดอะเดนท์ l หมอโชค

จีนสุดล้ำ....ให้หุ่นยนต์ผ่าตัด ใส่รากฟันเทียม

ทำรากเทียมที่ YDC ไม่เจ็บ ทันสมัย ใส่ใจมาก!!!

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม- ถอนฟันหน้าพร้อมใส่ฟัน

Related Posts