Skip to content

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย

รักษามะเร็งเต้านม ด้วยการผ่าตัดและการเสริมสร้างเต้านมแบบใหม่

590725 มะเร็งเต้านมระยะ3 ต่อมน้ำเหลือง

มะเร็ง ,มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย,,มะเร็งระยะสุดท้าย

ภูิมสมดุล กับมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ไม่ตัดเต้า ไม่คีโม ปัจจุบันเซลล์มะเร็งไม่มีแล้ว 062 429 7536

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่

Related Posts