Skip to content

ขั้นตอนการผ่าตัดมะเร็งเต้านม 1

นวัตกรรมเจาะชิ้นเนื้อเพื่อค้นหามะเร็งเต้านม Core Needle Biopsy

วิธีรักษาโรคมะเร็งเต้านม

การผ่าตัดสร้างหัวนม (nipple recon)

ผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Oncoplastic Breast Surgery I นพ.ไกรภพ จารุไพบูลย์

การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมแนวใหม่ [Oncoplastic Breast Surgery]

Related Posts